top of page

Scandinavian Osterberg Helikopter Center AB kommer i nedanstående text att förkortas till SHC

 

 

1. Information om hantering av personuppgifter

SHC värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på SHC är det viktigt att vara öppna med hur SHC behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla SHCs kunder, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, använder bokningssystemet MYWEBLOG, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

SHC arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen via vår hemsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

 

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Scandinavian Osterberg Helicopter Center AB Hässlögatan 16 72131 Västerås Sweden, organisationsnummer 556609-0881, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av SHC.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av SHC?

När du besöker SHCs webbsidor som identifierad kund, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information.

 

4. Varför behandlar SHC dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på SHC, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd för den lagliga grund som anges nedan:

a.Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna hantera utbildning och administration av ditt köp

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din utbildning och få betalt.

b. Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna administrera din utbildning eller andra tjänster du köper av oss.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det avtal som vi har ingått med dig som kund utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto på ”MYWEBLOG” och administrera dina köp hos oss.

c. Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna skicka generell marknadsföring (såsom utskick av katalog eller broschyr) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det eventuella avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund eller besöker vår hemsida eller annat socialt media hos SHC, kommer SHC att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra SHCs produkter och tjänster.

 

d. Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

e. Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

g. Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från SHC och inte är registrerade som SHCs kunder

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

h. Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 

5. Personuppgifter som SHC samlar in

SHC behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Detta gör vi för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt person.

6. När vi kan komma att dela dina uppgifter

SHC delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

SHC minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betalningslösningar.

 

7. Lagring och lagringstid

På SHC behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på SHC har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

 

Information avseende kunder vid köp:

• När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, är vår ambition att radera sådan historik 3 år efter transaktionsdatum.

• När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av likande SHC tjänster

Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från SHC.

 

8. Säkerhet för dina personuppgifter

På SHC säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På SHC hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

 

9. Dina rättigheter

Vi på SHC vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte SHC tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

10. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på SHC. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 

11. Kontakta oss

På SHC är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på www.helicenter.se, eller ring 0200 220 700.

bottom of page